• Hiliň kepili we ynamdar hyzmatdaş

 • Önümiň islendik görnüşi üçin gofrirlenen karton gutulary

 • Özboluşly önümçilik tilsimleri

Siziň harydyňyza gerek bolan iň gowy gaplama!

Biz her bir müşderiniň harydynyň özboluşly aýratynlygyny nazara alyp iň amatly gaplama gutusy bilen üpjün edýäs.

Biziň baý tejribämiz we kuwwatly tehniki üpjünçiligimiz önümiň ýokary hilini kepillendirýär.

Karton kagyzy

Şeýle hem, “Arş” hojalyk jemgyýetinde Hytaý Halk Respublikasynyň kuwwatly tehnikasy ornaşdyrylyp bir aýda 300 tonna dürli reňkli we dürli galyňlykdaky karton kagyzyny hem özi öndürýär.

 

Karton naýça

Kärhananyň önümlerinden ýene biri, ýurdumyzyň dokma senagatynda giňden ulanylýan karton naýçalaryň dürli görnüşi, dürli ölçeglerde we reňklerde öndürilýär.

Daş-töweregiň arassaçylygy

Bulardan başgada, kärhananyň işçileri ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda we paýtagtymyzyň çäklerinde ulanyşdan galan karton gutulary, kagyz gyrkyndylary toplaýarlar. Toplanan kagyz galyndylary kärhanamyzda arassalanyp, gaýtadan işlenilýär.

 

  Näme üçin biz?


   Barlag üçin nusga bermek

   Harydyň aýratynlygyna görä gaplama saýlamak

   Hünärmeniň barmagy (mugt)

    Gaplamanyň dizaýny

    Amatly ýerleşmesi

   Şahsy logoňyzy çap etmek

   Amatly baha

   Eltip bermek

    Tiz hasap

  Satyş bölümi:


  +993 63 788888


  Biziň salgymyz:

  Türkmenistan, Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Gäwers obasy, Gäwers köçesi.

  Merkezi bina:

  Aşgabat ş. G.Kulyýew köçesi, "Timar" binasy.